Wydrukuj to Strona

RODO

Klauzula informacyjna

dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Karawaningowego – „Razem w Drodze”

(w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Karawaningowego – „Razem w Drodze”, ul. Dębowa 30, Bilcza, 26-026 Morawica, e-mail: razemwdrodze@wp.pl;której przedstawicielem jest Prezes, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych członków stowarzyszenia: imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci.

  2. Stowarzyszenie nie powołało Inspektora Ochrony Danych;

  3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją celów statutowych stowarzyszenia. Odbiorcą danych członków stowarzyszenia będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane w celu realizacji deklaracji członkowskiej.

  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723).

  6. Członkowie stowarzyszenia posiadają prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres pozostawania członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Karawaningowego – „Razem w Drodze” oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

7. Dane członków mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prezes

 

Permalink do tego artykułu: https://www.razemwdrodze.com/?page_id=49